Íbúasamtök 3. hverfis

Lög íbúasamtaka 3. hverfis

Lög íbúasamtaka 3. hverfis voru samþykkt á stofnfundi þann 24. nóvember 2005. Hægt er að nálgast þau á PDF formi hér.

Lög Íbúasamtaka 3. hverfis
 
1. grein. Heiti félagsins og varnarþing
Félagið heitir Íbúasamtök 3. hverfis. Varnarþing félagsins er í Reykjavík.

2. grein. Félagssvæðið
Félagið er félag íbúa í hverfi 3; Norðurmýri, Hlíðum, við Hlemm, í Holtum, Suðurhlíðum, Öskjuhlíð og Nauthólsvík.
Allir íbúar sem eiga lögheimili á svæðinu og eru 18 ára og eldri hafa kjörgengi og atkvæðisrétt á fundum félagsins.
Nánar afmarkast félagssvæðið í vestur af línu sem dregin er um eftirtaldar götur og skal miðað við miðju þeirra: Snorrabraut, Gamla Flugvallarveg og Hlíðarfót. Í austur markast hverfið af línu sem dregin er eftir miðri Kringlumýrarbraut. Í norður markast hverfið af línu sem dregin er um eftirtaldar götur og skal miðað við miðju þeirra: Hverfisgötu og Laugaveg.

3. grein. Markmið
Félagið er almennt félag. Tilgangur þess og markmið er eftirfarandi:
• Að stuðla að samhug og samkennd íbúa hverfisins.
• Að vera samstarfsvettvangur íbúa og félagasamtaka á svæðinu.
• Að vinna að framfara- og hagsmunamálum í hverfinu.
• Að starfa með Hverfisráði Hlíða og öðrum opinberum aðilum sem fara með málefni hverfisins og íbúa þess.
• Að stuðla að samstarf við íbúasamtök annarra hverfa.

4. grein. Stjórn félagsins
Stjórn félagsins skal skipuð sjö félagsmönnum: formanni, varaformanni, ritara, vararitara, gjaldkera og tveimur meðstjórnendum auk tveggja varamanna.
Formaður félagsins er fulltrúi þess og félagsstjórnar út á við. Hann kveður til stjórnarfunda þegar þurfa þykir, þó minnst fjórum sinnum á ári.  Hann semur dagskrá fyrir fundina og stjórnar þeim. Formaður hefur umsjón með starfsemi félagsins og eftirlit með því að fylgt sé lögum, reglum og fundarsamþykktum.
Stjórn félagsins skal boða til funda í samræmi við samþykktir og lög félagsins.
Stjórnin hefur á hendi yfirstjórn félagsins og allra félagsmála milli félagsfunda.
Tveir sérstaklega kjörnir  skoðunarmenn  skulu yfirfara reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár, sem er almanaksárið.
Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi ár hvert, ennfremur tveir skoðunarmenn reikninga og einn til vara.
Hljóti frambjóðendur jafnan fjölda atkvæða skal hlutkesti ráða því hver nær kjöri.
Stjórnin skiptir með sér verkum.

5. grein. Fundarhöld
Félagsfund skal boða með minnst þriggja daga fyrirvara.
Heimilt er að boða til fundar með skemmri fyrirvara ef nauðsyn krefur.
Félagsfundur er lögmætur og ályktunarfær ef löglega hefur verið til hans boðað með auglýsingu í fjölmiðlum og/eða bréflega.
Dagskrá fundar skal getið í fundarboði.
Ákvarðanir lögmætra félagsfunda um málefni félagsins eru bindandi fyrir stjórn félagsins. Þar ræður afl atkvæða úrslitum með þeim takmörkunum sem lög og reglur félagsins kveða á um.
Reglulegir fundir félagsins eru:

Aðalfundur
Aðalfund skal halda í september eða október ár hvert.
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins.  Allir félagsmenn eiga rétt á að sitja aðalfund.  Aðalfund skal boða með auglýsingu í fjölmiðlum og/eða með dreifibréfi með minnst sjö daga fyrirvara.
Þá skulu m.a. tekin fyrir í þessari röð eftirtalin mál:
1. Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins.
3. Gerð grein fyrir störfum nefnda.
4. Kosning formanns.
5. Kosning stjórnar og varamanna.
6. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.
7. Lagabreytingar ef þeirra hefur verið getið í fundarboði.
8. Fjárhagsáætlun næsta starfsárs.
9. Kosning nefnda.
10. Starfsáætlun fram að vorfundi.
11. Önnur mál.
Félagsfundi skal halda þegar ástæða þykir til.
Stjórn félagsins er skylt að boða til félagsfundar ef minnst 25 félagsmenn óska eftir því skriflega og fram kemur dagskrárefni.
Heimilt er stjórn félagsins að boða til sérstakra funda með félagsmönnum eða svæðum þar sem fjallað er sérstaklega um þeirra mál eða afmörkuð félagsleg málefni.

6. grein. Starfshópar félagsins
Stjórn félagsins og félagsfundir geta skipað starfshópa og falið þeim ákveðin verkefni eftir nánari fyrirmælum hverju sinni.

7. grein. Fjármál
Félagið er ekki rekið í fjárhagslegum tilgangi. Tekjur þess eru gjafir, framlög og styrkir. Kostnað af rekstri félagsins og starfsemi þess skal greiða úr sjóðum félagsins. Stjórn félagsins ber ábyrgð á eignum félagsins og sér um að ávaxta sjóði þess á sem tryggastan hátt.
Gjaldkeri félagsins hefur á hendi öll fjármál félagsins nema annað sé ákveðið í lögum og reglugerðum.
Reikningsár félagsins er almanaksárið.
Félagslegir skoðunarmenn reikninga skulu yfirfara reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár og leggja fram athugasemdir sínar, ef nokkrar eru, fyrir aðalfund. Hlutverk þeirra er m.a. að hafa eftirlit með því að fjármunum félagsins sé í öllu ráðstafað í samræmi við félagsvenjur og gildandi heimildir. Að lokinni skoðun skulu þeir árita reikningana.


8. grein. Lagabreytingar
Lögum þessum má breyta á aðalfundi enda hafi breytinganna verið getið í fundarboði.

9. grein. Félagsslit
Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi og að 2/3 hluti  fundarmanna samþykki það. Auðir og ógildir seðlar teljast þá ekki með.
Verði samþykkt að leggja félagið niður skal varðveita eignir þess í banka þar til annað félag er stofnað með sama tilgangi á félagssvæðinu.

Þannig samþykkt á fundi 24. nóvember 2005.